Friday, May 7, 2021

KINH TẾ TÀI CHÁNH, CÔNG NGHIỆP VỚI GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC NGÀY 14/04/2021 (SBTN)

 


Kinh Tế ,Tài Chánh , Công Nghiệp với GSTS Khương h Lộc ngày 14/ 4/ 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=tONKTfW-1w4&feature=youtu.be


No comments: