Saturday, May 15, 2021

KINH TẾ TÀI CHÁNH VỚI GS.TS KHƯƠNG HỮU LỘC NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2021 (SG. DALLAS TV)

 

Kinh tế tài chánh với GSTS Khương Hữu Lộc ngày 12 tháng 5 năm 2021

 

https://www.youtube.com/watch?v=zPTgk_UMOPw
No comments: