Monday, August 21, 2017

4 BÀI THƠ TƯỞNG NIỆM NGÀY MẤT CỦA TRẦN HƯNG ĐẠO (Đoàn Minh Hùng)


Nhân tưởng niệm ngày mất của Trần Hưng Đạo (20-08-1300) và ghi nhớ công ơn của Ngài cũng như triều Trần trong kháng chiến chống Mông-Nguyên, xin giới thiệu đến quý vị mấy bài thơ sau:
*Bài 01- TRẦN QUỐC TUẤN

Quốc Công Tiết Chế(1) đại quyền thay
Thống lĩnh ba quân đánh giặc tài
Vạn Kiếp đuổi thù xông trận địa
Thăng Long hộ giá thoát vòng vây
Thoát Hoan binh bại đành chui ống
Ô Mã(2) đắm thuyền chịu bỏ thây
Non nước thanh bình vui một thuở
Muôn đời sử sách mãi thơm lây.

Tuy Hòa-19/8/2017

(1) : chức tổng chỉ huy quân đội dưới thời Nhà Trần của Trần Quốc Tuấn.
(2) : Ô Mã Nhi tướng giặc Mông Cổ.
**Bài 02- ĐỨC THÁNH TRẦN
(Đoàn Minh Hùng)

Nhân Võ Đại Vương thụy sắc phong(1)
Anh hùng dân tộc chống người Mông(2)
Tài năng lỗi lạc vang trời đất
Đức độ sáng ngời rạng tổ tông
Thế giới vinh danh hàng tướng kiệt(3)
Nước nhà tôn thánh bậc huân công(4)
Phò vua cứu nạn yên bờ cõi
Ân trạch của Ngài tạc núi sông.

Tuy Hòa-19/8/2017

(1) : sau khi Trần Quốc Tuấn qua đời được truy tặng thụy hiệu là Nhân Võ Hưng Đạo Đại Vương.
(2) : giặc Nguyên-Mông
(3) : Trần Hưng Đạo được bầu vào tốp 10 vị tướng vĩ đại của thế giới.
(4) : được nhân dân thời bấy giờ lập đền thờ khi ông còn sống gọi là "Sinh Từ"

***Bài 03- ĐÔNG A(1)-ĐẠI VIỆT
(Đoàn Minh Hùng)

Hiển hách công lao triều đại Trần
Tướng tài, binh nhuệ với minh quân(2)
Ba lần(3) đánh bại người Mông Cổ
Hai lượt(4) trấn an bọn sứ thần​
Hào khí Đông A bừng cả nước
Tinh thần Đại Việt thế toàn dân
Bóng thù quét sạch ngoài biên ải
Trăm họ, muôn nhà hưởng phúc ân.

Tuy Hòa-20/8/2017

(1) : trong mặt chữ Hán, "trần陳" được tạo bằng 2 chữ "a阿""đông東"
(2) : gồm các vị vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông và Trần nhân Tông.
(3) : vào các năm 1258.1285 và 1288.
(4) : tiếp sứ Mông Cổ và Nhà Nguyên.

****Bài 04- TINH THẦN SÁT THÁT
(Đoàn Minh Hùng)

Bô lão Diên Hồng(1) tiếng dội vang
Hoài Văn(2) nén giận bến Bình Than(3)
Chiêu Minh(4) phá giặc Chương Dương độ(5)
Nhật Duật(6) sát thù Hàm Tử quan(7)
Địa chiến hào hùng Tây Kết trận
Thủy công lừng lẫy Bạch Đằng giang
Đẩy lùi Mông Thát(8) quân cường bạo
Kha Hãn(9) thiên triều phải nể nang.

Tuy Hòa-20/8/2017

(1) : trong Hội nghị Diên Hồng năm 1284 trước mưu toan xâm lược lần thứ 2 với thế giặc mạnh. Thượng hoàng Trần Thánh Tông hỏi các phụ lão nên hòa hay đánh, các bô lão đồng thanh trả lời: "đánh..."
(2) : tức Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản.
(3) : trong Hội nghị Bình Than được vua Trần Nhân Tông triệu tập vào cuối  năm 1282 gồm những vị lãnh đạo cao cấp nhận trọng trách giữ nước cho cuộc kháng chiến lần thứ 2. Trần Quốc Toản muốn tham dự nhưng vì nhỏ tuổi nên vua Trần ban cho trái cam và Quốc Toản đã bóp nát lúc nào cũng không hay biết.
(4) : tức Chiêu Minh Đại Vương Trần Quang Khải.
(5) : trong trận bến Chương Dương, Quang Khải là người đã lập công lớn.
(6) : tức Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật.
(7) : trong trận cửa Hàm Tử, Nhật Duật lập công nhiều hơn cả.
(8) : tức giặc Mông Cổ.

(9) : vua người Mông Cổ.

No comments: