Wednesday, September 6, 2023

TẤM GƯƠNG PHI THƯỜNG CỦA NGƯỜI LÍNH VNCH- CỰU ĐẠI ÚY THƯƠN G BINH QUÁCH VĨNH TRƯỜNG.

 


Một Tấm Gương Phi Thường Của Người Lính VNCH - Cựu Đại Uý Thương Binh QUÁCH VĨNH TRƯỜNG

 

https://youtu.be/CwkfPww4cKw?si=y5CtTZLoDa4LJfhN

No comments: