Sunday, June 4, 2017

ĐẠI HỘI 7: "MẠNH THƯỜNG QUÂN"
DANH SÁCH "MẠNH THƯỜNG QUÂN"

01
Lý Bá Hiển-Lương T. Tiết
$   200.00
Check #1724/Hạnh
02
Đặng Ngọc Bổng
$   200.00
1724/ Hạnh
03
Lê Thị Hạnh
$   300.00
Check # 1074
04
Võ Thái Sắc
$1,000.00
Check # 233
05
Phạm Đức Hiền
$   100.00
2906
06
Thukỳ Trương
$   200.00
2906
07
Vũ Lê Thị Thảo
$   200.00
#1073
08
Hàng Tuyết Hương (Tanya)
$   400.00
#7345875
09
Lê Thị Hải Đường
$   100.00
#4857
10
Nguyễn Thị Hồng Vân
$   100.00
#4857
11
Đỗ Thị Kim Quy
$   100.00
#4857
12
Lê Truong Mỹ Tin
$   100.00
#4857
13
Dương Thị Tư
$    50.00
#4857
14
Trương Phương Vân
$   100.00
98796974
15
Lê Chí Hiếu
$1,000.00
Check # 593
16
Lê Thị Mỹ Á
$   100.00
#1072
17
Lê Chí Hân
$   300.00
#1075
18
Nguyễn Hữu Sơn
$   200.00
#1076
19
Trần Bá Hoàng
$   230.00
#1077
20
Phan Thị Hoa Thương
$     40.00
Cash
21
Nguyễn Thị Thủy (kay)
$   100.00
#2037
22
Nguyễn P. Thiện
$   200.00
# 120
23
Cao Thị Cảo Thơm
$   100.00
#3062
24
MinhKỳ Klein
$   400.00
$1040
25
Nguyễn Cống Huy
$   200.00
Money order
26
Nguyễn Trung Trực
$   100.00
cash
27
Tom Lương/Judy Tuyết Lương CA.
$   100.00
Check # 124
28
Nguyễn Uông (GA)
$   200.00
# 113
29
Lương Sĩ & Michelle (CA)
$   200.00
# 566
30
Nguyễn Thị Thu Vân (GA)
$   200.00
#1071
31
Nguyễn Thị Thủy/Kimberly (GA)
$   500.00
#3236
32
Trần Hữu An (LA)
$   200.00

33
Võ Ngọc Độ (GA)
$   100.00
#2945
34
Đặng Thị Nga (San Jose)
$   200.00
124
35
Huỳnh Tấn Lôc (GA)
$   200.00
#102
36
Trần Kim Hùng (MN)
$   100.00
#5204
37
Lê Kim Đạm (TX)
$   100.00
#6693
38
Huỳnh Thị Tâm
$   100.00
# 6693
39
BS Trương Phong
$   510.00
#4733
40
Hồ Đắc Nhơn
$   100.00
#792
41
Hồng Nga/anh Tân (CA)
$   100.00
#135
42
Ngô Công Phấn
$   200.00
7177
43
Lương Văn Lệnh
$ 1,000.00

44
Thái Tony Thuận (CA)
        70.00
3490
45
Thái Huệ Dân (TX)
     100.00
1842
46
Trần Tấn Châu (TX)
     100.00
6697
47
Thầy cô Lê Văn Nhạc
     200.00
15856678
48
Đặng Robert (CA)
     100.00
3335
49
Nguyễn Long/ Bức (TX)
       50.00
2072
50
Nguyễn Thiện Bảo/ Kim Sen
     200.00
6699
51
Thầy cô Lâm Tấn Tôn (CA)
$   500.00
#101
52
Hoàng Nam Giao/Lê T Đậm
$   100.00
6701
53
GS Ngô Càng Phương
$   200.00
3775
54
Nguyễn Thị Kim Liên
$   100.00
5668


No comments: