Sunday, June 4, 2017

RIP. BS TRẦN ĐOÀN (Thơ Nhất Hùng)Thơ Nhất Hùng

Vĩnh biệt Bác Sĩ Trần Đoàn

Một thân hữu của CVNN vừa bỏ chúng ta,

Xin hương hồn BS Trần Toàn sớm về cõi Phật.
CVNN. No comments: