Sunday, June 18, 2017

NGƯỜI CHA YÊU DẤU (PAPA) - Minh Hùng - trình bày


NGƯỜI CHA YÊU DẤU (PAPA)

Nhạc Pháp : Paul Anka

Lời Việt

Trình bày : Minh Hùng​


No comments: