Monday, July 31, 2017

ĐẮC ĐẠO

Đắc Đạo!
         Một hành giả hỏi lão hoà thượng:
      - “Trước khi đắc Đạo ngài làm gì?”
      Hoà thượng:
      - “Đốn củi, gánh nước, nấu cơm.”
      Hành giả hỏi:
      - “Vậy thì sau khi đắc Đạo rồi thì sao?”
      Hòa thượng:
      - “Đốn củi, gánh nước, nấu cơm.”
      Hành giả lại hỏi:
      - “Vậy thì có khác gì khi chưa đắc Đạo đâu?”
      Hòa thượng:
      - “Trước khi đắc Đạo, khi đốn củi thì lo đến việc nấu nước, lúc gánh nước lại nghĩ đến chuyện nấu cơm. Khi đắc Đạo rồi, đốn củi thì cứ đốn củi, gánh nước thì cứ gánh nước, nấu cơm thì cứ nấu cơm.”

No comments: