Sunday, January 31, 2021

TÌNH HÌNH KINH TẾ TÀI CHÁNH VỚI GS.TS KHƯƠNG HỮU LỘC -JAN 25/2021

 


TÌNH HÌNH KINH TẾ TÀI CHÁNH VỚI GS.TS KHƯƠNG HỮU LỘC-

ngày Jan 25 /2021

 

https://www.youtube.com/watch?v=63FXPUFkX_s&fbclid=IwAR1j98F5QF9cZPAD_QyeVEq-JovcdGe3i6_-fUrO5KL3P75J0VkE6N1m_f0

 


No comments: