Friday, October 13, 2023

NGƯỜI ĐỨNG BÊN CẦU (ĐÀO NGỌC PHONG)

 

Người Đứng Bên Cầu (Tác giả: Đào Ngọc Phong) 

https://youtu.be/LYs_0lYLvnM?si=03B6Xz1tJH9xbam5

 


No comments: