Wednesday, October 11, 2023

THU KHÚC (THẦY NẪU)

 


THU KHÚC.

 

Triền Thu

Lãng đãng

Thầy Nẫu áo nâu

Buông nhịp xa đưa

Chuông chùa canh vọng

Hồ thu

Lạc khúc

Thầy Nẫu áo nâu

Điểm hồi triêu mộ

Nhặt phiến tử sinh

Dạ Thu

Sương khói

Thầy Nẫu áo nâu

Thị hốt đầu cành

Đếm ngàn Thu Tịch

Nguyệt thu

Bẽn lẽn

Thầy Nẫu áo nâu

Trừng  trăng  thị nguyệt

Dấu sửng nghìn năm

Thu cố

Hiên chùa

Thầy Nẫu áo nâu

Ngồi trên hạt cải

Thị như tung hoành

 

Oklahoma Sept 15.2023

Thầy Nẫu

No comments: