Thursday, December 21, 2017

MỪNG GIÁNG SINH & NĂM MỚI (CVNN)









CHÚC MỪNG GIÁNG SINH

Máng Cỏ Hài Đồng Chúa Giáng Sinh
Tin Mừng cứu độ vạn sanh linh
Bạn hiền khắp nẽo nhiều Ân Thánh
Thân hữu gần xa trọn Phúc Lành
Lỡ bước gian nguy Ơn Cứu Rỗi
Dậm đường trắc trỡ Nguyện Niềm Tin
Chúa ban Hồng Phúc cho nhân loại
Hạnh phúc an bình đến chúng sinh

Ngư Sĩ










No comments: