Thursday, December 7, 2017

THƯ MỜI ...(Nguyễn Đình Trình)THƯ MỜI ...


CHIM nhớ kêu đàn sải cánh bay
VỀ thăm tỉnh lỵ Phú Yên này
NÚI vun một ngọn ngồi chong mắt
NHẠN xếp hai đường đứng vẫy tay
ĐÓN tết tao phùng chừng chục buổi
XUÂN đưa tiễn biệt khoảng mươi ngày
ĐINH ninh giữa đoạn giao thừa ấy
DẬU đến, THÂN chào đủ bạn hay

Nguyễn Đình Trình

No comments: