Monday, December 11, 2017

THƯƠNG THẦM (Đoàn Minh Hùng)

THƯƠNG THẦM
(Đoàn Minh Hùng)


Tan học em về qua bến sông
Chuyến đò xuôi ngược có người trông
Áo dài sắc nhuộm nhành lan trắng
Tập vở màu in cánh phượng hồng
Thuở ấy bên nhau nhiều kỷ niệm
Bây chừ cách biệt lắm hoài mong
Tình xưa chôn giấu vào tâm khảm
Ai đã thầm yêu chẳng nặng lòng.

Tuy Hòa-25/11/2017


No comments: