Tuesday, March 6, 2018

ẢNH VUI.

Ảnh vui.


TRE MỌC TRONG CỘT ĐIỆN Ở VIÊT NAM,
không tờ báo nào dám đăng, vì xi măng cốt … te 100% !
https://www.youtube.com/watch?v=R6vyzpjpsU8


Anh nợ em một lời xin lỗi:
Âm binh dạo này nhiều quá chứa không nổi, 18 tầng địa
ngục cũng quá sức chứa.
Đầu năm tính ghé mua bưởi gặp cảnh này về luôn, vì ra
ngỏ gặp gái !
Dân chơi xế chiều:
Tàn như không phế:


Khi giận hờn nhau:  Em đi xa lắm, em đi xa lắm ….No comments: