Saturday, September 26, 2020

KINH TẾ TÀI CHÁNH SBTNTEXAS (GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 

GSTS Khương Hữu Lộc kinh tế tài chánh Ngày Sept 23/2020

https://www.youtube.com/watch?v=JlfmUj1cfHw&feature=youtu.be


No comments: