Saturday, September 12, 2020

STOCK MARKET, VACCINE VÀ VIỆT NAM LỦNG ĐOẠN HỆ THỐNG TIỀN TỆ (SBTN- VỚI GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


SBTN Kinh Tế Tài Chánh

KTTC tuần nầy nói về Stock market,Vaccine,Việt Nam lủng đoạn hệ thống tiền tệ

https://www.youtube.com/watch?v=NXqlK3gil4I&feature=youtu.be


No comments: