Sunday, September 6, 2020

KINH TẾ VÀ DOANH NGHIỆP VỚI NAM PHƯƠNG VÀ GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC

 XMA Header Image


Kinh Tế và Doanh nghiệp với GSTS Khương Hữu Lộc Sept 2


https://www.youtube.com/watch?v=JYM6Tw7Y_Po&feature=youtu.be

 


No comments: