Sunday, March 4, 2018

TÌNH THI HỮU (Đoàn Minh Hùng)
TÌNH THI HỮU
(Đoàn Minh Hùng)


Xướng họa vần thơ kết bạn hiền
Buổi đầu sơ ngộ khởi tiền duyên
Chung trà xuân đáo khơi niềm cũ
Cốc rượu đông tàn gợi nỗi riêng
Dẫu cách bao chiều luôn ngóng nhạn
Dù xa mấy nẻo cũng chờ quyên
Lần trong đối ngẫu hòa giao ý
Góp nhặt lời yêu dạ phỉ nguyền.

Tuy Hòa-18/01/18

No comments: