Saturday, March 3, 2018

TUY HÒA ĐÊM NGUYÊN TIÊU (Đoàn Minh Hùng)
TUY HÒA ĐÊM NGUYÊN TIÊU


Nguyên tiêu Núi Nhạn mỗi hằng niên
Khởi tự ban đầu ở Phú Yên
Thi hữu muôn phương về thưởng ngoạn
Tao đàn mọi chốn thảy hòa duyên
Ngâm ca réo rắt vang bờ mộc
Xướng vịnh âm trầm vọng cõi miên
Rằm nguyệt tỏ soi đền tháp cổ
Sông Đà xuân mãn lộc trường thiên.


Nguyên Tiêu Mậu Tuất - 02/03/2018


No comments: