Thursday, March 1, 2018

VÉN MÂY ĐỂ THẤY VẦNG TRĂNG (Nguyên Đạt)Năm nay quê hương Phú Yên đã có “Đêm Thơ Nguyên Tiêu Núi
Nhạn” thứ 38. Nguyên Đạt và nhóm đàn ca sáo thổi đã đến với
đêm thơ ngay từ những ngày đầu. Những tưởng mình sẽ là
người tình chung thủy với đêm thơ mãi mãi nhưng từ ngày định
cư ở Mỹ Quốc, nhiều lần đành lỗi hẹn. Xuân này không về, xin
gởi tặng chút tình với Núi Nhạn Mùa Trăng để giữ lại Những Kỷ
Niệm Chưa Kịp Lãng Quên.
Tên bài thơ: Vén Mây Để Thấy Vầng Trăng NĐ mượn tiêu đề
tập truyện ngắn cùng tên của nhà văn Lê Thị Hoài Niệm.


No comments: