Sunday, May 13, 2018

ĐỜI CÓ VAY CÓ TRẢ (ST)

No automatic alt text available.
ĐỜI CÓ VAY CÓ TRẢ…


Cho dù bạn có đạo hay ko đạo, bạn vẫn phải trả vay những gì
mình gây tạo ra.
- Làm ác hại người mà cầu bình an thì không thể?
- Cướp của gian tham mà cầu giàu an ổn có thì không thể
- Không cho đi mà đòi nhận lại thì không thể
- Không giúp người mà đòi người giúp thì không thể
- Không yêu thương ai mà đòi người khác yêu thương mình thì
không thể
- Sống giả dối mà đòi người khác sống thật với mình thì không
thể
- Phá hoại hạnh phúc người khác mà cầu mình được hạnh phúc
thì không thể
- Làm việc ác mà muốn người khác làm việc tốt với mình thì
không thể
- Ở đời có vay có trả một việc nhỏ thôi thiện hay ác bạn vẫn có
báo ứng
- Đừng nghĩ rằng không ai biết việc bạn đã làm
- Trước hay sao gì hoặc sớm hay muộn.? Bạn có lên trời hay
xuống tận đáy biển…Bạn vẫn phải trả nghiệp mình đã tạo ra
- Bạn trồng cây cam bạn sẽ có trái cam
- Bạn trồng cây đắng bạn sẽ ăn trái đắng.
- Đừng than, đừng trách, đừng cầu, đừng mong
- Gieo cây ngọt sẽ được ăn quả ngọt.
(ST)


No comments: