Thursday, May 24, 2018

TỬU PHÙNG TRI KỶ (ĐOÀN MINH HÙNG)TỬU PHÙNG TRI KỶ THIÊN BÔI THIỂU (Âu Dương Tu)
THOẠI BẤT ĐỒNG TÂM BÁN TỰ ĐA


(RƯỢU CÙNG TRI KỶ NGÀN CHUNG ÍT

CHUYỆN BẤT ĐỒNG TÂM NỬA CHỮ NHIỀU)

RƯỢU đắng môi mềm dạ hắt hiu
CÙNG xem nhân thế chạnh buồn thiu
TRI âm nào dễ người dăm buổi
KỶ niệm còn đâu bóng những chiều
NGÀN dặm đường xưa vì nghĩa trọng
CHUNG thuyền bến cũ tại tình phiêu
ÍT lần áp đặt trong tư tưởng
CHUYỆN BẤT ĐỒNG TÂM NỬA CHỮ NHIỀU.

Đoàn Minh Hùng.

No comments: