Sunday, January 6, 2019

RIP: LÊ CHÍ THẠNHCVNN vừa nhận được tin buồn bào huynh của anh Lê Chí Hiếu (Trưởng Ban Tổ Chức ĐH 7cựu HSPY tại Atlanta) và cũng là Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu của cộng đồng người Việt Quốc Gia tại Georgia.

Ông LÊ CHÍ THẠNH
Tạ thế ngày 5 tháng 1 năm 2019
Tại Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam.

Thành thật chia buồn cùng anh Lê Chí Hiếu và tang quyến, nguyện xin hương linh ông Lê Chí Thạnh sớm về cõi vĩnh hằng.


No comments: