(Bài Xướng)
THÍ PHÁT QUI Y
Ngồi buồn nghĩ quẩn định đi tu,
Vứt bỏ trần ai những oán thù.
Tiếng mõ câu kinh xua tạp niệm, 
Hồi chuông sám hối điểm công phu. 
Tam quy cố giữ tâm yên tịnh, 
Ngũ giới khéo gìn trí khỏe ru. 
Hỉ, nộ, tham, sân, đà giũ sạch,
Lòng thành Phật sẽ rước vân du.    

San Jose – June 20/ 2012
Bài Họa
MUỐN TỊNH TU
Thấy Phật trong chùa muốn tịnh tu,
Cầu oan trái dứt hết thâm thù.
Nhưng buồn nhân thế mê danh lợi,
Rồi trách người đời né sĩ phu !
Trần thế hổn mang đầy kẻ khóc,
Địa cầu bấn loạn vắng lời ru !
Trời Nam đang sợ vòng tao loạn…
Dân Việt lòng luôn muốn viễn du !
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân