Monday, September 18, 2017

DANH SÁCH HỌ VÀ TÊN SẼ ĐƯA RA PHI TRƯỜNG NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 2017


DANH SÁCH HỌ TÊN SẼ ĐƯA RA PHI TRƯỜNG
             NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 2017


DANH SÁCH HỌ TÊN SẼ ĐƯA RA PHI TRƯỜNG
             NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 2017


HỌ VÀ TÊN
SỐ NGƯỜI
Ngày tháng
HẢNG MÁY BAY
GIỜ RA PHI TRƯỜNG
GIỜ BAY
NGÀY 03 THÁNG 10/2017
Hàng T. Hương
14-(5 ở lại)
Còn 9
Frontier
1479

06:25AM

Hoàng Nam Giao
05
SW 1046

06:30AM
Nguyễn T. Kim Liên
01
AA 2570

06:30AM
Trần Hùng
02
SW 237

08:20AM

Ngô Phần
02
Frontier

08:35AM
Thái Tony&
12
SW 235

09:25 AM
Nguyễn Cần HI.

Delta 2265

09:25 AM


Đặng Robert
04
AA 2595

09:55AM


Đặng Ngọc Bổng
03
Delta1757

10:00AM
Đặng Thị Nga
07
SW 1756

10:20 AM
Phạm Thị Tâm /Sơn
02
Delta 2075

10:26AM
Hàn Tuy Xát/Hạnh
02
SW 198

10:30AM
Lương T. May
03
SW1510

10:30 AM

Cao T. Cảo Thơm
02
AA 2437

11:05AM

Vũ Thanh Tâm
01
SW 185

11:30AM
Võ Minh Vinh
04
SW 185

11:35AM
Hàn Ái Liên ***
05
SW 185

11:35AM
Đào Thế Vượng
02
SW 185

11:35AM
Phạm Duy Sương
04
Delta

12:00noon
Phạm Hoàng
06
Delta 1125

12:05PM
Nguyễn Toàn/NY
02
SW1880

12:10PM
Lương Sĩ/Lan
02
Spirit

12:14PM
Lê Thị Hảo Lam
03
Spirit 404

12:14PM
Hàn Tuy Kỳ
05
SW 4372

01:35 PM
Nguyễn Bức/Long
02
SW 1017

01:40PM
Trương Hân
01
SW 1507

01:40PM
Thầy Hoàng T. Hào
02
Delta 2329

02:00PM
Steve Nguyễn/Kay
03
AA 1473

02:18PM
Vũ Trần
01
Jetblu696

03:00PM
Nguyễn Trí
02
Delta 1787

03:11PM
Trần Phin/ĐàoNguyễn
02
SW 1552

03:25PM
Thầy Lâm Tấn Tôn
02
SW 1714

03:30PM
Cô Ngô T. Anh Thư
01
SW 1485

04:05PM
Nguyễn Kim Duyên
01
Delta 5590

04:47PM
Lê Phan Tuyết
02
SW

04:55PM
Lê Văn Thọ
02
SW

04:55PM
Võ Thái Sắc
02
SW

05:15PM
Hà Văn Nết/Chương
02
Spirit

05:38PM
Lê Kim Sen/Bảo
02
Spirit 805

07:30PM
Hồ Đắc Nhơn
04
Delta1289

07:55PM


Hoàng Bình/Nga
02
SW 633

08:00PM
Lê Kim Đạm
17
SW 633

08:00PM
Cao Đăng Nhanh
02
SW 4709

10:00PM

No comments: