Sunday, September 10, 2017

TÌNH YÊU KHÔNG PHÂN BIỆT (DZUI)

TÌNH YÊU KHÔNG PHÂN BIỆT NẶNG NHẸ...

Thương cho một tấm thân gầy
Bị hơn tạ thịt vần vầy thế kia
Cũng là một kiếp nam nhi
Mà sao nhiều lúc vừa đi vừa bò
Bonus thêm mấy ảnh chồng gầy vợ béo, hị hị...
Cụ nào có ngon xin lãnh giùm........

No comments: