Monday, September 18, 2017

DANH SÁCH SẼ ĐÓN TẠI PHI TRƯỜNG NGÀY 27 & 28 THÁNG 9/2017

DANH SÁCH HỌ VÀ TÊN BTC SẼ PICK UP TẠI PHI  TRƯỜNG
     VỀ KHÁCH SẠN (Ngày 27 tháng 9 và 28 tháng 9/2017)   HỌ VÀ TÊN
SỐ NGƯỜI
HÀNG MÁY BAY
NGÀY GIỜ ĐẾN
GHI CHÚ
Đến ngày 27/9 (Wed)

Trần Hùng
02
SW 204
09:45AM

Hoàng Bình/Nga
02
SW 1028
03:05PM

Lê Kim Đạm
17
SW1028
03:05PM

Nguyễn T. Kim Liên
01
AA 1473
01:29PM

Thầy Lê Văn Nhạc
02
Delta1643
09:27PM


Đến ngày 28/9 (Thurs)

Vũ Trần
01
Jetblu 397
08:49AM

Vũ  Thanh Tâm
01
SW 5992
09:15AM

Cô Ngô T. Anh Thư
01
Canada7540
10:25AM

Phạm Duy Sương
04
Delta2578
11:30AM

Nguyễn Toàn/Huệ NY
02
SW 1236
12:40PM

Phạm T. Tâm/Sơn
04
Delta 2016
01:05PM
Đào 2
Hồ Đắc Nhơn
04
Delta2454
02:11PM


Nguyễn Trí
02
Delta 1799
02:18PM

Phạm Ngọc Anh
02
SW 5777
02:40PM

Hàn Tuy Kỳ
05
SW 1028
03:05PM

Lê Kim Sen/Bảo
02
Spirit 808
03:05PM

Võ Thái Sắc
02
SW
03:10PM

Nguyễn Kathy (T. Ca)
02
Jet blue 697
04:20PM

Thầy Hoàng T. Hào
02
Delta 1291
04:45PM

Phạm Đức Hiền
04
SW 1595
05:15PM

Đặng Thị Nga
07
SW 1595
05:15PM

Steve Nguyễn/ Kay
03
AA 232
05:29PM

Võ Minh Vinh
04
SW 1114
05:35PM

Thầy Lâm Tấn Tôn
02
SW 1114
05:35PM

Trần T. Mỹ Hạnh
01
Delta 2265
05:58PM

Trần T. Lưu Niệm
01
SW 1530
06:00PM

Trương Hân
01
SW 1530
06:00PM


Hàng T. Hương
14
Frontier
1480
06:04PM

Nguyễn Cần
02
SW 1170
06:10PM


Hàn Ái Liên ***
09
AA1249
06:47PM


Cao Cảo Thơm
02
AA 1249
06:47PM

Lương Sĩ/Lan
02
Spirit 403
07:39PM

Phạm Hoàng
06
Delta 147
07:58PM

Nguyễn Bức/Long
02
SW 6357
08:20PM

Nguyễn Kim Duyên
01
Delta 3516
08:30PM

Hàn Tuy Xát/Hạnh
02
SW5992
09:15PM

Lương Thị May
03
SW 5668
09:20PM

Hà Văn Nết/Chương
02
Spirit
09:38PM

Thái Tony
04
AA 2408
09:47PM

Ngô Phấn
02
Frontier
424
10:12PM


Hoàng Nam Giao
03
SW 5819
10:40PMNo comments: