Sunday, September 17, 2017

GIỌT NẮNG BÊN THỀM 2


Xưa tê sáu chục đã già,
Bi chừ tám chục vẫn là còn son.
Điện thoại tán gẫu cười giòn,
Tiá lia như thuở trăng tròn mười lăm.
Tại răng ta phải quan tâm
Chuyện ngồi xe đẩy hay cầm batoong?
Cứ tin mình vẫn còn ngon,
Dù đủ chín chục hay tròn một trăm.
Việc chi khóc kín, than thầm!
Trời cao dù “sập cái rầm” đã sao?
Bỏ qua những chuyện tào lao,
Vào internet nói khào mua vui.
Hãy cứ yêu đời như tui!
Khi gần nhắm mắt còn cười thả ga
Trăm năm trong cõi ta bà
Lên phây là thú tuổi già ngày nay
Chọn tên cho thật là hay
Bảo đảm thiên hạ mê say hà rầm
-Em là “Giọt Nắng Bên Thềm”....
No comments: