Thursday, January 3, 2019

NÓI VỚI ÁI KHANH (NGUYỄN ĐÌNH TRÌNH)
NÓI VỚI ÁI KHANH

Giả sử ta là một bậc đế vương
Thì nhất định phong nàng làm hoàng hậu
Dù có thể mai kia nàng già xấu
Nhưng hôm nay ta chẳng tuyển phi tần

Ta trị vì giặc giã với muôn dân
Riêng nàng cứ nô đùa trong cung cấm
Muốn gì muốn, đừng sai người tâu bẩm
Miễn nàng vui ta hớn hở lắm rồi

Đợi đến ngày ta lớn tuổi nhường ngôi
Sẽ đánh ngựa chở nàng đi khắp chốn
Thăm thắng cảnh, danh lam nhiều phí tổn
Ăn sơn hào, hải vị lắm bạc tiền

Lỡ sau này ta sớm trước qui tiên
Nàng ở lại gặp nhân tình tái giá
Xin hãy nhớ hồn ta lìa chưa đã
Hay vẫn còn bên mộ cỏ tơ xanh

Nguyễn Đình Trình


No comments: