Thursday, January 23, 2020

HỘI NGỘ CUỐI NĂM (AN SƠN)HỘI  NGỘ CUỐI NĂM

Bạn ở trời Tây, tôi trời Đông
Cùng chung trăn trở một tấc lòng
Sách cũ, trường xưa thầy dạy kỹ
Vào đời vốn học có như không

Bạn trót lưu dân, buồn đất khách
Tôi ở nơi này chán Lý Thông
Cũng may trái đất tròn chưa méo
Còn gặp lại nhau quá đỗi mừng

Ta mãi giữ lề trên giấy rách
“ Hàn nho phong vị ” thuộc nằm lòng
Đời người cao quí nơi nhân cách
Mai sau không thẹn với non sông

Rứt ruột tang bồng ta uống cạn
Cho chuyện buồn xưa hóa hư không
Cho đời còn lại còn hạnh phúc
Cho ngẩn mặt lên khỏi bận lòng

AN SƠN


No comments: