Sunday, December 25, 2022

ẤN ĐỘ TRÊN ĐƯỜNG TRỞ THÀNH NỀN KINH TẾ LỚN THỨ 3 THẾ GIỚI (VOA- GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 Chủ đề hôm nay là “Ấn Độ trên đường trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới”. Một số tổ chức quốc tế dự báo Ấn Độ sẽ vượt Nhật Bản và Đức để trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới vào cuối thập niên này. Nếu như vậy, sự kiện này tác động thế nào đến châu Á, thế giới và Việt Nam?

 

https://www.youtube.com/watch?v=4C3_r7iZo_k


No comments: