Saturday, December 10, 2022

GS. TS. KHƯƠNG HỮU LỘC VỚI TÌNH HÌNH KINH TẾ TÀI CHÁNH MỚI NHẤT (SBTN)

 GSTS Khương hữu Lộc với tình hình Kinh tế tài chánh mới nhất 7 tháng 12 năm 2022

Tình hình kinh tế tài chánh Hoa Kỳ và Thế giới thay đổi mỗi ngày , GSTS Khương Hữu Lộc phân tích tại sao ?

 

https://www.youtube.com/watch?v=grKlj-nhLIgNo comments: