Friday, December 9, 2022

TRUNG QUỐC NỚI LỎNG QUY ĐỊNH CHỐNG COVID VÀ CÁC TÁC ĐỘNG KINH TẾ LIÊN QUAN (VOA- GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Trung Quốc nới lỏng quy định phòng chống COVID và các tác động kinh tế liên quan

 

Câu chuyện Kinh tế với GS-TS Khương Hữu Lộc. Sau các cuộc biểu tình, thậm chí có các cuộc nổi dậy của người dân, chính quyền Trung Quốc dần nới lỏng các quy định về phòng chống COVID-19. Điều này sẽ tạo ra các tác động kinh tế trong nước và trên thế giới. GS TS Khương Hữu Lộc sẽ làm rõ thêm với VOA

 

https://www.youtube.com/watch?v=l1-WWmdWLo0&t=1s

No comments: