Saturday, December 31, 2022

KINH TẾ TÀI CHÁNH VỚI GSTS. KHƯƠNG HỮU LỘC 31/12/2022 (SAIGON DALLAS RADIO)

  KINH TẾ TÀI CHÁNH VỚI GSTS. KHƯƠNG HỮU LỘC 31/12/2022

 Saigon Radio Houston Dallas - Tóm lược Kinh Tế toàn cầu và dự tính Kinh Tế năm 2023 (click download audio, then click on Play icon) https://www.saigondallasradio.com/?q=content%2Fkinh-t%E1%BA%BF-tai-chanh-v%E1%BB%9Bi-gs-kh%C6%B0%C6%A1ng-h%E1%BB%AFu-l%E1%BB%99c-31122022&fbclid=IwAR3mmcoH7O3l3L_1VW2NGEvo8I2-R4gySRcsNLM7F05u4XXNix9_yrPjhQo

No comments: