Monday, December 12, 2022

NHỮNG TẤM LÒNG NHÂN ÁI (NGỌC AN)- THE HUMAN HEARTS (Translation by THANH-THANH)

 


NHỮNG TẤM LÒNG NHÂN ÁI

 

Từ một nước xa xôi đây gian khổ

Thêm chiến tranh tàn phá nát quê hương

Dân tộc tôi vì thời cuộc nhiễu nhương

Ôm mối hận ra đi tìm đất sống...

 

Trên thế giới có bao nhiêu thành phố

Dân Việt tôi chẳng thiếu mặt nơi nào

Từ những nơi tuyết phủ núi đồi cao

Thân tị nạn xin bằng lòng tất cả.

 

Hai bảy năm bềnh bồng nơi xứ lạ

Người gặp cơ may nên cửa nên nhà

Tạo công danh xứng mặt Việt Nam ta;

Cũng có kẻ thân tàn theo vận nước!

 

Hai bản năm bao nhiêu là ân phước

Của Hoa Kỳ, Đức, Pháp, Úc, Canada

Giúp dân tôi trong cuộc sống vừa qua

Có đầy đủ cả tinh thần và vật chất...

 

Riêng về tôi... mười năm nơi đất khách

Thấy tự do, báo chí, thấy nhân quyền

Thấy văn minh tân tiến khắp mọi miền

Siêng làm việc, học hành là thành đạt.

 

Xin cảm ơn bao tấm lòng nhân ái

Bằng lời thơ chân thật của tim tôi

Nguyện trong tâm dân Việt sẽ một đời

Tận tâm phục vụ nơi mình định cư...

 

NGỌC AN

 

 

THE HUMAN HEARTS

 

From a far-away hardship-ridden country,

A war-ravaged native land sunk in welter,

My people, trying to survive troubled times,

Swallowed resentment to flee and seek shelter.

 

How many cities there are on the globe,

My Vietnamese compatriots are in most present;

Even on the snow-covered high mountain areas,

We, as refugees, willingly accepted, pleasant.

 

Twenty seven years adrift in this new country,

Many have luckily succeeded getting homes to own,

Creating positions and fame worthy of being Viet,

Though some with their old state into perils thrown.

 

Twenty-seven years, so much favor and felicity!

The US, Germany, France, Canada, Australia, so on

Have so far helped our folks in their lives with

Physical and intellectual comforts to build upon.

 

As for me... ten years in this foreign land

I have witnessed freedoms, press, human rights,

Civilization, modernization everywhere

As hard working, hard studying lead to heights.

 

Thank you for all of your humane hearts

With my genuine rhymes of inmost laudation.

We Vietnamese communities pledge devotion

To lifetime service to every resettlement nation...

 

Translation by THANH-THANH

Thanh-Thanh.com

 

No comments: