Thursday, December 28, 2023

CHỜ MONG (HÀN THIÊN LƯƠNG)

 


                                      Chờ Mong

 

Thương ai cô lẻ giữa đêm đông

Mòn mõi bao đêm thật não lòng

Chờ đợi người đi biền biệt mãi-

Bao giờ đò cũ lại bến sông ?!

 

Lúc tiễn người đi hứa trở về

Nay còn xa mãi cõi mênh mông!

Tháng năm vò võ nhìn ra bến

Lẻ bóng cô phòng lạnh gió đông

 

Hàn Thiên Lương

No comments: