Monday, December 18, 2023

RIP: ANH HÀ VĂN NẾT (CỰU HS. PHÚ YÊN)CVNN vừa nhận được tin buồn: 

Anh HÀ VĂN NẾT

Cựu HS. Phú Yên

Pháp Danh NGUYÊN HẠNH

Vừa mãn phần ngày 16 tháng 12 năm 2023 

HƯỞNG THỌ 83 TUỔI 

Thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện xin hương linh anh sớm về cõi vĩnh hằng.  

 
No comments: