Saturday, December 15, 2018

MỖI NGÀY MỘT CHÚT SUY TƯ

IM LẶNG LÀ ĐỒNG LÕA VỚI TỘI ÁC.


No comments: