Thursday, December 20, 2018

SUY GẪM

IM LẶNG TRONG SỰ SAI TRÁI LÀ ĐỒNG LÕA 
VỚI TỘI ÁC...?

No comments: