Wednesday, March 6, 2019

TRẦN GIAN (THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)
TRẦN GIAN

Ta -trần gian vội ghé qua
Niềm vui đủ để pha trà uống chơi
Nỗi buồn như thể thúng cơi
Muộn phiền như thể phùn rơi lạnh dần
Vùi mình vô những lớp chăn
Ta- tìm hơi ấm sưởi thân đọa đày
Này này  một kiếp rày đây
Lênh đênh sóng nước , chiều lay lất chiều
Hồ thương ngã sóng liu xiêu
Đồng viên tròn những, những chiều chưa quanh
Ta – trần gian bước chòng chành
Bên kia bờ mộng đã đành nhón chân
Bên nay bờ thực chân trần
Nhìn trăm con nước  chỉ ngần ấy thôi
Nhón chân vào mộng xa vời
Với tay vào những ngọt bùi đắng cay
Ta – dần ngấm những tháng ngày
Vết hằn oằn nặng , thơ bay trắng trời
Dẫu rằng lang bạt con trơi
Người, xin người hãy ,xin người biết đau
Thủy chung vẫn giử nguyên màu
Để nguyên xuân ấy một màu nguyên xuân

Oklahoma ngày xuân 2019
Thích Nguyên Nguyện


No comments: