Sunday, December 2, 2018

MỘT KIẾP TRẦM LUÂN (NGƯ SĨ)
MỘT KIẾP TRẦM LUÂN

Oa oa ba tiếng chào đời
Nhục thân mang một kiếp người trầm luân
Tấm thân Tứ Đại hồng trần
Vèo bay chiếc lá là thân bọt bèo
Đường đời vạn nẽo cheo leo
Sinh-Diệt-Lão-Bệnh tựa treo chỉ mành
Chỉ là làn khói mong manh
Vầng mây lãng đãng long lanh sương chiều
Cánh buồm một bóng cô liêu
Bờ mê bến giác vạn điều tùy tâm
Nhân sinh một cõi mê lầm
Vọng điều hư ảo mưu tầm bóng câu
Tùy duyên nào phải cưỡng cầu
Vòng đời luân khởi nhiệm mầu thế gian
Khởi đi điểm đến nào màng
Vèo bay cánh hạc nhẹ nhàng lá rơi......

Ngư Sĩ


No comments: