Sunday, August 16, 2020

GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC NỚI VỀ CÔNG TY TIKTOK CUẢ TRUNG CỘNG (SBTN)

 

Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc nói về công ty TikTok của Trung Cộng

Xin bấm vào web để nghe cuộc phỏng vấn cuả SBTN với GS.TS KHƯƠNG HỮU LỘC:

https://www.youtube.com/watch?v=bK7qWinjZZs&feature=youtu.be

No comments: