Thursday, August 13, 2020

MỘT KIẾP TRẦM LUÂN (NGƯ SĨ)

 

MỘT KIẾP TRẦM LUÂN

 

Oa oa ba tiếng chào đời

Nhục thân mang một kiếp người trầm luân

Tấm thân Tứ Đại hồng trần

Vèo bay chiếc lá là thân bọt bèo

Đường đời vạn nẽo cheo leo

Sinh-Diệt-Lão-Bệnh tựa treo chỉ mành

Chỉ là làn khói mong manh

Vầng mây lãng đãng long lanh sương chiều

Cánh buồm một bóng cô liêu

Bờ mê bến giác vạn điều tùy tâm

Nhân sinh một cõi mê lầm

Vọng điều hư ảo mưu tầm bóng câu

Tùy duyên nào phải cưỡng cầu

Vòng đời luân khởi nhiệm mầu thế gian

Khởi đi điểm đến nào màng

Vèo bay cánh hạc nhẹ nhàng lá rơi......

 

Ngư Sĩ


No comments: