Saturday, August 8, 2020

KINH TẾ TÀI CHÁNH VỚI GS.TS KHƯƠNG HỮU LỘC CUỘC CHẠY ĐUA TÌM VACCINE COVID-19 (SBTN)Kinh tế tài chánh với GSTS Khương Hữu Lộc Cuộc Chạy đua tìm vaccine COVID 19

Xin bấm vào web để nghe cuộc phỏng vấn cuả đài SBTN

với GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC:

https://www.youtube.com/watch?v=ouaVdn0b5j8&feature=youtu.be


No comments: