Monday, September 27, 2021

RIP: BÀ LỮ NGỌC HỒNG (TIỆM NGỌC HỒNG -TH)

 

ĐỒNG HƯƠNG PHÚ YÊN

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Được hay tin:

 


Cụ Bà : LỮ NGỌC HỒNG

Mãn Phần : ngày 5/6/2021

Tại: Nha Trang -Khánh Hòa

 

Là phu nhân của Bác Phan Tiên Đoan - Hiệu Buôn Ngọc Hồng -Tuy Hòa , là thân mẫu của Chị Phan Khánh Vân , Anh Phan Chánh Hòa 

(Cựu Học sinh Phú Yên)

Thay mặt cho chúng đệ tử của cố Hòa Thượng Thích Khế Tâm – Chùa Bình Quang -Tuy Hoà -Phú Yên , xin chia buồn đến gia đình.

 

Vì nhận tin quá trễ, xong với tấm chân tình của chúng đệ tử Hòa Thượng Thích Khế Tâm , Chúng Tôi nhất tâm nhất cú nhất kệ , nguyện cầu Hương Linh Phật Tử

Lữ Ngọc Hồng

Ông Bà Hiệu Buôn Ngọc Hồng là người có công rất lớn, trong công việc tạo mãi Nghĩa Trang Phật Giáo Phú Yên.

 

VÃNG SANH TỊNH ĐỘ

Chùa Viên Giác -Oklahoma xin trợ duyên tụng kinh cầu siêu.

 

Oklahoma September 26.2021

THÍCH NGUYÊN NGUYỆN

 


No comments: