Friday, September 17, 2021

TÌNH HÌNH KTTC VỚI GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC (SBTN TEXAS)

 Tình hình KTTC với GSTS Khương Hữu Lộc ngày 15 sept 2021

https://www.youtube.com/watch?v=REYC-QLJxjk

 


No comments: