Friday, September 24, 2021

TINH TẾ TOÀN CẦU VỚI GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC - NGÀY 11 THÁNG 9 NĂM 2021 (SBTN TEXAS)

 


GSTS Khương Hữu Lộc phân tích tình hình KTTC tuần lễ sept 22,2021

https://www.youtube.com/watch?v=sBjffPss4iU


No comments: