Friday, December 3, 2021

GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KTTC THÁNG CUỐI NĂM 2021 (SBTN TEXAS)

 


GSTS Khương Hữu Lộc phân tích tình hình KTTC tháng cuối năm 2021

 

https://www.youtube.com/watch?v=72myfgKkCmE


No comments: