Wednesday, March 24, 2021

XUÂN ƠI XUÂN ( THƠ DƯ THỊ DIỄM BUỒN) GIOT MƯA (THƠ HỒNG THÚY) ĐÃ ĐƯỢC PHỔ NHẠC

 


XUÂN ƠI XUÂN (THƠ DƯ THỊ DIỄM BUỒN) – NHẠC: THÔNG ĐẠT-VĂN GIẢNG- TRÌNH BÀY HOÀNG ANH


https://www.youtube.com/watch?v=wLg5Sxm9fTI

 

https://www.youtube.com/watch?v=rDjrcFAJ0Eo

 

Preview YouTube video GIỌT MƯA, Thơ Hồng Thúy, Phạm Mạnh Cương, Ngọc Mỹ, Hùng Đặng


No comments: